تغییر در قوانین شهروندی کانادا

تاریخ خبر : 25 فوریه 2016 اتاوا

وزیر مهاجرت کانادا لوایحی را تهیه نموده که اجرای آنها اخذ شهروندی کانادا را برای متقاضیان ذیربط تسهیل و تسریع می نماید.

  • بموجب یکی از این تغییرات زین پس کسانی که دارای تابعیت دوگانه در کانادا هستند ، در صورتیکه مرتکب بعضی از جرایم بر علیه منافع ملی کانادا شوند همانند سایر کانادایی ها به دادگاه ارجاع داده میشوند، در صورتیکه قبلا" تابعیت آنها سلب میگردید.
  • قرار است حضور فیزیکی بمدت یکسال تمام جهت کسب شهروندی برای متقاضیان کمتر شود و همچنین مدت زمانی را که متقاضی بعنوان اقامت موقت در کانادا سپری نموده است بعنوان سوابق اقامت وی محسوب گردد.
  • سن متقاضیان جهت انجام آزمون انگلیسی یا فرانسه بمنظور کسب شهروندی کانادا از 64-14 به 54-18 تغییر یافت و همه این تغییرات به نفع مهاجرین به کاناداست.
بالا