مهاجرت از طریق کارآفرینی به استان ساسکاچوان

این استان برای کارآفرینان کشاورزی و سایر کارآفرینان دو راه کارمتفاوت برای پذیرش کارآفرین دارد.

شرایط کارآفرینان غیر کشاورزی

1- دارا بودن حداقل 500.000 دلار دارایی و اموال

2- سه سال سابقه مالکیت و یا مدیریت یک Business

3- قصد و نیت سکونت در استان Saskatchewan

نحوه پذیرش کارآفرین برای استان ازطریق Express  Entry بوده و بنابراین کسانی گزینش میشوند که بیشترین امتیاز را بیاورند . بدین ترتیب که پرونده های متقاضیان برای هر ماه جمع آوری و در پایان هرماه دارندگان بیشترین امتیازانتخاب و گزینش میشوند . در صورتیکه در مدت یکسال ازمتقاضی دعوت بعمل نیامد پرونده اش ازدورانتخاب خارج میشود.

ازماه نوامبر که روش جدید بکاربرده شده، تاکنون تعداد گزینش شده بشرح زیراست :

الف) تعداد گزینش شده 80 پرونده

ب) حد متوسط امتیازات 125 امتیاز

پ) پایین ترین امتیازگزینش شده 110 امتیاز

مدت زمان بررسی پرونده های کارآفرینان دراین استان بین 7 تا 8 ماه است وشروع این زمان از هنگام دریافت پرونده توسط استان میباشد.

شرایط و مقدار سرمایه گذاری

الف) سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 300.000 دلار کانادا برای ایجاد یا خرید یک Business در Saskatoon و Regina

ب) سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 200.000 دلار کانادا درسایرمناطق استان

پ) درصورت ایجاد یک Business جدید Regina ویا Saskatoon  بایستی حداقل دو شغل ایجاد کند.

هزینه بررسی پرونده نیز 2500 دلار کانادا میباشد.

تنظیم وارسال EOI یاهمان پرونده اولیه هزینه ای ندارد.

داشتن مدرک زبان الزامی نمیباشد.

 

جدول امتیاز بندی کارآفرینی در استان ساسکاچوان کانادا

امتیاز

توضیحات

 

فاکتور

0

10

15

10

0

20 یا کمتر

21 تا 29

30 تا 39

40 تا 54

55 به بالا

سن

15

 

انجام سفر تحقیقاتی

0

5

10

15

بدون مدرک زبان

CLB 4

CLB 5

CLB 6 +

زبان

10

15

تحصیلات فنی و حرفه ای حداقل یکسال بعد از دبیرستان ویا بالاتر

تحصیلات

0

5

10

15

999/549 تا 500000

999/749 تا 550000

999/999 تا 750000

1000000 به بالا

دارایی ها

10

 

 

15

 

 

15

 

 

20

4 تا 7 سال تجربه کاری در کشاورزی وغیره

 

8 سال یا بیشتر تجربه کاری در کشاورزی و غیره

 

4 تا 7 سال تجربه کاری درکشاورزی و غیره با مالکیت بالای 50 %

 

8 سال یا بالاتر تجربه کاری در کشاورزی و یاغیره بامالکیت بالای 50 %

تجربه کاری

0

5

10

15

20

999/349 تا 200000

999/499 تا 350000

999/749 تا 500000

999/999 تا 750000

1000000 به بالا

سرمایه گذاری دراستان

5

10

15

20

999/99 تا 50000

999/249 تا 100000

999/499 تا 250000

500000 به بالا

گردش مالی

15

15

15

15

15

علوم و تکنولوژی

ساخت و تولید

صادرات

توسعه Business روستایی

جایگزینی Business مناطق روستایی

سرمایه گذاری دربخش های کلیدی اقتصادی

 

 

 

بالا