ویزای کار افراد متخصص

H1-B ویزای کار حرفه ای

ویزای H1-B

کارگران و پرسنل حرفه ای با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ( یا معادل آن بنا بر تجربه کاری ) امکان اخذ این نوع ویزا را دارند . یک کارفرمای امریکایی باید مسئولیت استخدام و پرداخت به این نوع افراد را بعهده میگیرد. ( ادامه مطلب )

Employment Based Visaویزاهای مبتنی بر استخدام و کار

  • ویزای پرستاران ، پزشکان ، جراحان ، دندانپزشکان و ... (ادامه مطلب)

ویزای پزشکان

  • ویزای EB2-EB3 این نوع ویزاهای اقامت دائم برای افرادی است که دارای مدارک دانشگاهی کارشناسی به بالا می باشند. ( ادامه مطلب)

ویزای EB2-EB3

  • ویزای EB4 برخی از کارمندان دولت، مذهبیون  و افراد ویژه دیگر شامل این نوع ویزا میشوند.
بالا