سرمایه گذاری Treaty and investor Visas E1/E2 ویزاهای اقامت

ویزا E1 / E2

L1ویزای انتقالی داخلی شرکت ها  L1

ویزا L1

این نوع ویزا برای مدیران شرکتها و کارفرمایان متخصصی است که پرسنل خود را به شعبه ای در امریکا منتقل مینمایند . مدیرانی که این نوع ویزا را دارند، بدون اخذ مجوز کار امکان تبدیل ویزای خود را به گرین کارت و اقامت دائم خواهند داشت.

ویزای EB5

ویزا Eb-5

این قانون مهاجرتی در سال 1990 در کنگره امریکا  به مدت محدودی برای جذب سرمایه های خارجی به تصویب رسید که هر ساله بالغ بر 10000 سرمایه گذار خارجی تحت این نوع سرمایه گذاری به همراه تمامی اعضای خانواده  موفق به اخذ گرین کارت شده و در امریکا اقامت میکنند.سرمایه گذار باید  مبلغ 1.000.000 دلار و در مناطق محروم به میزان 500.000 دلار سرمایه گذاری نمایدو حداقل 10 نفر امریکایی را بکار بگمارد.

 

بالا