مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان Yukon

جهت واجد شرایط بودن در این  برنامه، متقاضیان باید معیارهای زیر را دارا باشد:

1- حداقل دارایی خالص 250.000 $ کانادا که میباستی 150.000 $ آن بصورت نقد و یا اوراق قرضه باشد و اثبات نماید که این مبلغ را از طریق قانونی بدست آورده و دارایی توسط یک موسسه حرفه ای ثبت شده در کانادا ارزیابی و تایید گردد.

2- داشتن تجربه مدیریت کافی مرتبط با کسب و کار

3-بر اساس توافق با استان مبلغ  150.000 $ کانادا بایستی جهت ایجاد کسب و کار قانونی سرمایه گذاری نماید

4-داشتن مدرک حداقل نمره 6 در زبانهای انگلیسی و نمره 4 در فرانسه که اعتبار داشته باشد.

5-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم به بالا

6-داشتن طرح توجیهی(BUSINESS PLAN) جهت ایجاد کسب و کار و اختصاص مبلغ 150.000 $ به طرح مذکور

7-متقاضی باید اثبات کند که قصد اسکان در استان را  با ارایه طرح اقامت (  RESETTLEMENT PLAN   )                     دارند.

8-متقاضی بایستی مدیریت روز بروز در کسب و کار فعلی در کشور خود را اثبات نماید.

متقاضی بر اساس بارم بندی شامل مدرک تحصیلی،زبان،تجربه کسب و کار،مبلغ سرمایه گذاری،ارزش دارایی،سن، مدت زمان بازدید از استان امتیاز گرفته و این امتیاز نبایستی کمتر از56 باشد

متقاضیان در این برنامه در ابتدا بمدت دو سال مجوز کار گرفته و در صورتیکه موفق به ایجاد کسب و کار بر اساس طرح توجیهی نمایند،اقامت دایم به آنها داده می شود.
 

بالا