مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان Nova Scotia

جهت واجد شرایط بودن در این  برنامه، متقاضیان باید معیارهای زیر را دارا باشد:

 

1- حداقل دارایی خالص 600.000 $ کانادا که میباستی ارزش دارایی توسط یک موسسه حرفه ای ثبت شده در کانادا ارزیابی و تایید گردد.

2- حداقل 3 سال تجربه کاری در مالکیت یک سوم(33.33%) کسب و کار ایجاد شده و یا 5 سال تجربه مدیریت ارشد در 10 سال گذ شته.

3-بر اساس توافق با استان مبلغ  150.000 $ کانادا بایستی جهت ایجاد کسب و کار قانونی سرمایه گذاری نماید

4-داشتن مدرک حداقل نمره 5 در زبانهای انگلیسی یا فرانسه که دو سال اعتبار داشته باشد.

5-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم که توسط اداره ارزیابی کانادا گواهی و 5 سال اعتبار داشته باشد.

6-داشتن طرح توجیهی(BUSINESS PLAN) جهت ایجاد کسب و کار

7-توافق نامه برای اسکان در استان

8-متقاضی بایستی مدیریت روز بروز در کسب و کار فعلی در کشور خود را اثبات نماید.

9-حداقل یکنفر شهروند کانادایی  را استخدام نماید.

متقاضی بر اساس بارم بندی شامل مدرک تحصیلی،زبان،سنوات مالکیت کسب و کار،مبلغ سرمایه گذاری،ارزش دارایی،سن،زبان همسر و انطباق پذیدی امتیازمی گیرند و در صورتیکه انتخاب شوند ،توسط استان دعوت میگردند

متقاضیان در این برنامه در ابتدا بمدت دو سال مجوز کار گرفته و در صورتیکه موفق به ایجاد کسب و کار بر اساس طرح توجیهی نمایند،اقامت دایم به آنها داده می شود.

بالا