مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان Northwest Territories

 

شرایط :

1- سرمایه گذاری حداقل 300.000 دلار برای خرید یا ایجاد یک Business  در محدوده Yellow  Knife

2- سرمایه گذاری حداقل 150.000 دلار برای خرید یا ایجاد یک Business در خارج از محدوده Yellow  Knife

3- داشتن حداقل 500.000 دلار دارایی در صورت سرمایه گذاری در محدوده Yellow  Knife

4- داشتن حداقل 250.000 دلار دارایی در صورت سرمایه گذاری درخارج ازمحدوده Yellow Knife

5- سپردن 75000 دلار نزد دولت ایالتی بمنظور ضمانت اجرای Business  Plan که این مبلغ بدون سود بعد از اجرای Business به متقاضی مسترد میگردد.

6- داشتن مهارت در زبان انگلیسی به اندازه لازم جهت ایجاد ارتباط و گفتگواین مهارت در انجام مصاحبه ارزیابی میشود.

7- داشتن مهارت وتخصص لازم جهت اجراوانجام Business Plan

* استان Northwest Territories درای 2 برنامه مختلف پذیرش Entrepreneur و Self-employed میباشد که هردوی این برنامه ها تحت بررسی وتجدید نظرمیباشند.

بالا