مهاجرت از طریق کارآفرینی در استان مانیتوبا کانادا Manitoba

نکته خیلی مهم در مورد استان مانیتوبا!!!

1- ایالت Manitoba باجمعیتی معادل 1259000 نفرمنطقه مناسبی برای کارآفرینان میباشد که درآنجا یک کسب و کار ایجاد کنند ویا دریک کسب و کار فعال موجود شریک شوند وسرمایه گذاری کنند.

2- درحقیقت Nominate (گزینش شدن) متقاضی توسط ایالت مانیتوبا Manitoba مراحل رسیدگی به پرونده متقاضی در اداره مهاجرت کانادا برای دریافت اقامت تسریع میشود.

3- ایالت مانیتوبا Manitobaبرای کسانیکه بخواهند دراین ایالت درامور کشاورزی و یا رشته های وابسته کار آفرینی یا سرمایه گذاری کنند شرایط خاص و ویژه ای منظور نموده و امتیازات فراوانی قائل شده. البته کارآفرینی درسایر موارد هم مورد قبول ایالت است ولی برای کشاورزی اهمیت و امتیازات خاصی را درنظرگرفته است. 

 

برنامه کشاورزی استان مانیتوبا ( FSRI)

شرایط اولیه متقاضی

الف) داشتن حداقل 350000 دلار کانادا اموال و دارایی

ب) داشتن حداقل سه سال مالکیت ویا اداره و مدیریت یک مزرعه کشاورزی در5 سال اخیر

پ) اثبات داشتن مهارت و دانش تکنولوژی کشاورزی

ج) انجام یک سفر تحقیقاتی به ایالت Manitoba قبل ازهرگونه اقدام دریکسال اخیر

ح) در 12ماه گذشته پرونده رد شده ازایالت نداشته باشد.

چ) حداقل سرمایه گذاری 150000 دلار کانادا میباشد.

سایر اطلاعات

الف) هزینه بررسی پرونده 2500 دلارکانادا میباشد.

ب) متقاضی بایستی مبلغ 75000 دلار کانادا بعنوان ضمانت انجام و اجرای Business نزد دولت Manitoba سپرده گذاری کند که بعدا به متقاضی عودت داده میشود.

پ) انجام یک سفر تحقیقاتی حداقل 5 روز کاری از الزامات اولیه است و بایستی قبل از هرگونه اقدام ابتدا سفر انجام شود.

ج) فرصت لازم جهت ایجاد ویا خرید یک Business کشاورزی تا 2 سال بعد از ورود به کانادا است.

 

کار آفرینی درسایررشته ها غیرازکشاورزی  ( PNP – B  )

شرایط اولیه

1- داشتن حداقل 350000 دلار دارایی

2- حداقل سه سال سابقه مالکیت ویا مدیریت بعنوان مدیر ارشد یک Business داشته باشد در5 سال اخیر.

3- حداقل 60 امتیاز بدست آورد.

 

جدول امتیازبندی استان مانیتوبا کانادا

 

امتیاز درصد مالکیت

امتیاز شرح
15    تجربه مالکیت ومدیریت بالای 50%
12 تجربه مالکیت و مدیریت 20% تا 50%
10 مدیر ارشد

 

سن

امتیاز سن
0 زیر 21
5 21 تا 24
10 25 تا 29
15 30 تا 44
10 45 تا 49
5 50 تا 54
5 بالای 54

 

دارایی ها

امتیاز شرح
8 350هزار تا 500
10 500 هزار تا یک میلیون
12 1 تا 5/1 میلیون
13 5/1 تا 2 میلیون
14 2 تا 5/2 میلیون
15 بالای 5/2 میلیون

 

زبان انگلیسی یا فرانسه

امتیاز نمره CIB توضیحات
0 کمتر از 4 حداقل زبان انگلیسی یا فرانسه
15 4 تا 6 زبان متوسط
20 بالای 6 زبان درسطح خیلی خوب وعالی

 


سابقه مدیریت

امتیاز تجربه کاری
15 بالای 10 سال
10 6 تا 10 سال
5 3 تا 6 سال

 

امتیاز شرح
15 سفر تحقیقاتی بمدت حداقل 5 روز و انجام تحقیقات لازم
5 داشتن فامیل که بمدت یکسال اقامت در استان را داشته باشد.
5 داشتن فرزند دانشجو دراستان
10 همسردارای زبان CIB 5 وبه بالا باشند.
5 متقاضی ویاهمسر وی حداقل یکسال دراستان درس خوانده 6ماه کارکرده باشند.

 

روش اقدام برای مهاجرت به استان مانیتوبا کانادا EOI

 

1- ابتدا بصورت EOI اقدام میگردد.در ادامه در مورد اقدام برای EOI  میتوانید و شرایط و روش های لازم آن اطلاعاتی برای شما آورده ایم.

2- EOI به مدت یکسال اعتباردارد و درصورت عدم پذیرش از اعتبارساقط میشود.

 

سایر اطلاعات

الف) انجام سفرتحقیقاتی الزامی نیست و فقط امتیاز آور است. ( 15امتیاز )

ب) سفرتحقیقاتی بایستی دریکسال اخیرانجام شده باشد.

پ) اداره مهاجرت ایالت Manitoba سمینارهای هفتگی برقرارمیکند که متقاضی میتواند درسفر تحقیقاتی دراین سمینار شرکت کند.

 * آخرین اخبار حاکی است که از 29 سپتامبر 2015 هفته ای 10 متقاضی پذیرفته شده اند که امتیاز آنها از 98 تا 80 بوده است و سهمیه کشورها بشرح زیراست :

چین                 63%

هند                 11%

ایران                10%

کره                   6%

بقیه کشورها    10%

بالا