تأثیر خشونت خانوادگی بر ویزای شما

مقررات مربوط به خشونت خانوادگی به این معنی است که شما و خانواده تان مجبور نیستید به منظور اقامت در استرالیا در یک رابطه ناسالم و مبتنی برسوء استفاده باقی بمانید.این مقررات زمانی موثر هستند که: شما صاحب ویزای موقت همسر هستید یا در حالی که ویزای ازدواج قریب الوقوع (prospective Marriage) با همسرتان ازدواج کرده اید و با افراد تحت تکفل تان خشونت خانوادگی را تجربه کرده اید و رابطه شما به پایان رسیده است.
مقررات به شما اجازه می دهد که به درخواستتان برای اقامت دائم ادامه بدهید.
برای اخذ ویزا، خشونت خانوادگی به عنوان رفتاری واقعی یا تهدید آمیز تعریف شده است که باعث نگرانی شما در مورد امنیت و سلامتی تان شود. این رفتار تواند نسبت به شما، افراد تحت تکفل شما یا اموال شما صورت گیرد. می
خشونت خانوادگی میتواند شامل سوء استفاده یا صدمه جسمی یا روانی، روابط جنسی اجباری، انزوای اجباری و یا محرومیت اقتصادی باشد. در استرالیا، خشونت خانوادگی یک جرم است.
وزارت باید قانع شود که رابطه شما تا زمان به پایان رسیدن اش واقعی بوده است و این خشونت خانوادگی در طی این رابطه صورت گرفته است.

بالا