برنامه مهاجرت از طریق تخصص سپتامبر 2017

نتایج دوره 20 سپتامبر SkillSelect رونمایی شد. برای بیشتر شغل ها، امتیاز مورد نیاز رو به کاهش می باشد. اما امتیاز مورد نیاز برای حسابداران به منظور دریافت دعوت نامه به امتیاز 85 افزایش یافته است. ایالت NSW اولویت لیست مشاغل سال 2018-2017 رونمایی و خیلی سریع نامزد کردن متقاضیان برای ویزای ساب کلاس 190 را آغاز خواهد کرد. در این مقاله نگاهی به آخرین دوره دعوت نامه های SkillSelect و همچنین برنامه مهاجرتی ایالت NSW برای سال 2018-2017 شده است.

دوره دعوت نامه های SkillSelect، 20 سپتامبر

برای رشته هایی که پر درخواست نیستند، امتیاز لازم برای دریافت دعوت نامه ویزای مستقل 189، 65 باقی مانده است. اگرچه زمان انتظار برای مهاجرت به استرالیا با این امتیاز کاهش یافته است، بنابراین انتظار می رود که در گردش بعدی دعوت نامه ها این امتیاز به 60 کاهش پیدا کند. امتیاز رشته های پردرخواست ثابت باقی مانده است، برنامه مهاجرت از طریق تخصص سپتامبر 2017 اما امتیاز لازم برای حسابداران در گردش آخر به 85 رسیده است. تعداد دعوت نامه های صادر شده در 20 سپتامبر مانند گردش قبلی می باشد. بنابراین نتیجه گیری بسیار سخت و دشوار می باشد.

اولویت لیست مشاغل مورد نیاز ایالت NSW

بعد از یک انتظار طولانی، ایالت NSW اولویت لیست مشاغل مورد نیاز خود را منتشر کرد. طبق برنامه امسال، این ایالت اسپانسری زیادی برای ویزای ساب کلاس 190 صادر نکرده است و انتظار می رود که در هفته های آینده صدور دعوت نامه ها و پروسه اسپانسری ویزای 190 را آغاز کند.  لیست ایالت NSW شبیه لیست  Independent and Family Sponsored visas (IFSOL) می باشد. تعدادی از مشاغل در مقایسه با لیست سال 2017-2016 زیاد و کم شده است.

شغل هایی که اضافه شده است عبارتند از

 • Architect
 • Chemical, Electronics, Industrial, Production and Plant Engineers
 • ICT Security Specialists
 • Civil Engineering Technicians
 • Stonemasons

تعدادی از مشاغل وجود دارند که در لیست IFSOL وجود ندارند اما برای اسپانسری در لیست ایالت NSW وجود دارند. که این مشاغل عبارتند از

 • Baker
 • Cook
 • Enrolled Nurse
 • Architectural Draftsperson
 • Butcher or Smallgoods Maker

شغل هایی که حذف شده اند:
تعدادی از شغل ها که در لیست IFSOL وجود دارند، در این لیست حذف شده اند که شامل مشاغل زیر می باشند

 • Surveyors, Cartographers and Other Spatial Scientists
 • Agricultural Engineers, Consultants and Foresters
 • Teachers of the hearing and sight impaired, as well as special education teachers
 • Chiropractor and Osteopaths
 • Speech Pathologists
 • A range of Medical practitioner specialisations - such as General Practitioners, Cardiologists, Surgeons etc
 • Electrical and electronics trades such as Electrician (Special Class), Electronic Instrument Trades Workers, Radio Communications Technicians, Telecommunications Field Engineers and Cable Jointers
 • Boat Builders and Shipwrights

تعدادی از رشته ها هم به دلیل اینکه از لیست IFSOL حذف شده اند از این لیست هم خارج شده اند، شامل:

 • Mining Engineers
 • Occupational Health and Safety Adviser
 • Anaesthetist
 • Psychotherapist
 • Dental Technician

نتیجه

نتایج آخرین دوره SkillSelect  برای حسابداران بسیار غیر قابل انتظار بوده است. برای بقیه مشاغل، نتیجه ها قابل پیش بینی بود و انتظار می رود که امتیاز لازم برای صدور دعوت نامه ویزای 189 برای مشاغل کم درخواست در گردش بعدی کاهش یابد. ایالت NSW تا حدی اولویت لیست مشاغل مورد نیاز خود را کم کرده است، اما هنوز موقعیت های بسیار خوبی برای اخذ اسپانسری این ایالت وجود دارد.   

بالا