به روز شدن Skill Select

دعوت نامه ویزای مستقل

اولین 3 گردش دعوت نامه های سال 2018-2017 در مقایسه با زمان مشابه پارسال بسیار متفاوت است. ما شاهد صدور دعوت نامه های کمتر و نیاز به امتیازات هر چه بالاتر برای دعوت نامه ویزای 189 در مقایسه با پارسال هستیم، گرچه سقف ظرفیت بعضی از شغل های کلیدی افزایش یافته است. این مقاله به سه گردش اخر دعوت نامه ها با جزئیات بیشتر می پردازد و نشان می دهد که درآینده چه اتفاقی برای گردش دعوت نامه ها برای شغل های پرطرفدار می افتد.در مقایسه با سال 2017-2016، امسال دعوت نامه های کمتری برای ویزای مستقل 189 صادر شده است. از 3000 دعوت نامه مهاجرت به کانادا صادر شده درجولای و آگوست  سال 2017 فقط 1000 دعوت نامه  برای ویزای 189 صادر شده است.در حالی که در سال 2017-2016 در مقایسه با زمان مشابه در سه گردش اول سال  تعداد 4.450 دعوت نامه صادر شده بود که تقریبا 50% بیشتر از امسال بود

جدول 1) دعوت نامه های ویزای 189 – سال 2017-2016 در مقابل سال 2018-2017

2017-18

2016-17

Round

1,000

2,202

Round 1

1,000

848

Round 2

1,000

1,400

Round 3

3,000

4,450

Total

تعداد دعوت نامه های کمتر به همراه تعداد بسیار زیادی از EOI های ثبت شده در شغل های پردرخواست نشان دهنده این است که متقاضیان برای در یافت دعوت نامه ویزای 189 نیازمند امتیاز بالاتر هستند. در سال گذشته تعداد دعوت نامه های صادر شده ویزای 189برای مهاجرت کانادا در ابتدای سال بیشتر بود، تقریبا 2.202 دعوت نامه در گردش اول و دوم و 1.400 دعوت نامه در گردش سوم . در نتیجه EOI های ثبت شده از انباشتگی رها یافته و زودتر به نتیجه می رسیدند.برنامه مهاجرتی برای دعوت نامه های 189، تعداد 1000 دعوتنامه در گردش ماه آگوست باقی می ماند، بنابراین این طور به نظر می رسد که انباشتگی متقاضیان در انتظار دریافت دعوت نامه بیشتر از سال گذشته باقی خواهد ماند

ویزای اسپانسر ایالتی منطقه ای 489 – اسپانسر فامیلی

برای ویزای اسپانسر فامیلی 489، در مقایسه با سال قبل تعداد دعوت نامه های بیشتری صادر شده است یعنی سال قبل 300 مورد صادر شده بود ولی امسال 343 دعوت نامه صادر شد.

جدول 2) دعوت نامه های ویزای اسپانسر فامیلی 489 - سال 2017-2016 در مقابل سال 2018-2017

2017-18 2016-17 Round
110 100 Round 1
110 100 Round 2
123 100 Round 3
343 300 Total

زمان انتظار برای ویزای اسپانسر فامیلی 489 بسیار کم است و 60 امتیاز برای در یافت این دعوت نامه کفایت می کند.ما پیش بینی می کنیم که شغل های پر درخواست در حال دریافت دعوت نامه ویزای اسپانسر فامیلی 489 هستند که در سال گذشته این اتفاق نادر بود.

شغل های بدون در خواست در کانادا

جایگاهایی که برای شغل های کم در خواست در نظر گرفته شده است کمتر از سال گذشته می باشد. تا به امروز، فقط 475 دعوت نامه برای شغل های خارج از لیست شغل های پر در خواست صادر شده است. درسال گذشته بعد از سه گردش اول، 1.515 دعوت نامه برای شغل هایی که پردرخواست نیستند صادر شده بود، یعنی سه برابر عددی که ماامسال شاهد آن هستیم.

جدول 3) شغل های پردرخواست در مقابل شغل های کم در خواست در سال 2018-2017

Round

Non-Pro Rata

Pro Rata

Total

% Pro Rata

Round 1

144

966

1,110

87%

Round 2

144

966

1,110

87%

Round 3

187

936

1,123

83%

Total

475

2,868

3,343

86%

جدول 4) شغل های پردرخواست در مقابل شغل های کم در خواست در سال 2017-2016

Round

Non-Pro Rata

Pro Rata

Total

% Pro Rata

Round 1

547

1,755

2,302

76%

Round 2

557

391

948

41%

Round 3

411

1,089

1,500

73%

Total

1,515

3,235

4,750

68%

در سال گذشته داشتن 60 امتیاز برای دریافت دعوت نامه شغل های کم در خواست برای ویزای 189 کافی بود. اما امسال امتیاز بالاتری نیاز است. در نتیجه، خیلی تعجبی ندارد که جایگاه های کمتری به این شغل ها تعلق بگیرد.
بالاترین امتیاز برای شغل های کم در خواست برابر با حداقل امتیاز مورد نیاز برای شغل های پردرخواست است. ممکن نیست که برای شغل های پردرخواست امتیاز کمتری از امتیاز شغل های کم در خواست نیاز باشد.
البته  ما همچنان شاهد این هستیم که زمان انتظاردر چند دوره آخر برای شغل های کم درخواست در حال کاهش می باشد.
شغل های پردرخواست
برای شغل های پردرخواست، تعداد دعوت نامه های صادرشده در هر دوره نشان می دهد که 5% از سقف شغلی را شامل می شود. این تقریبا به این معنا می باشد که سقف شغل های پردرخواست در طی 20 گردش یعنی 9یا 10 ماهه پر می شود.
تعداد کمتر دعوت نامه ها به این معناست که شغل های پردرخواست نسبت بیشتری از دعوت نامه ها را در مقایسه با سال قبل شامل می شوند. در سال گذشته بعد از سه گردش اول، دعوت نامه ها در 6 شغل پر در خواست، به میزان 68% از کل دعوت نامه ها را در بر گرفت، در حالی که امسال این میزان به 86% افزایش یافته است.
جدول ذیل خلاصه ای از نتایج شغل های پردرخواست  به دسته بندی شغلی را نشان می دهد:

جدوول5) تعداد دعوت نامه های شغل ها، سال 2018-2017

Occupation

Round 1

Round 2

Round 3

Non-Pro Rata

144

144

187

Accountants

239

239

239

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers

66

66

66

ICT Business and System Analysts

78

78

78

Software and Applications Programmers

310

310

310

Electronics Engineer

50

50

20

Industrial, Mechanical and Production Engineers

108

108

108

Other Engineering Professionals

50

50

50

Computer Network Professionals

65

65

65

Total

1,110

1,110

1,123

نتیجه گیری

در سال گذشته، انباشتگی EOI ها خیلی سریع کاهش یافت که این امر موجب صدور دعوت نامه های بیشتر در گردش های نخست شد.امسال، تعداد دعوت نامه های صادر شده با حدود 1.100 برای بیشتر گردش ها، کمتر شده است و نسبت شغل های کم در خواست نیز کمتر شده است. این به این معناست که امتیاز بیشتری برای دریافت دعوت نامه ویزای 189 نیاز است. اما ما انتظار داریم که این امتیاز در گردش های اینده برای بسیاری از شغل ها کاهش یابد.
برای  مشاوره در مورد واجد شرایط بودن، روند پرونده های مهاجرتی خود و گرفتن اسپانسر ایالتی با مشاورین ما تماس بگیرید. مشاورین ما قادر هستند امتیاز مورد نیاز برای شغل شما را در اختیارتان قرار داده، و همچنیم شما را راهنمایی کنند که چگونه می توانید امتیازات خود را افزایش دهید که شرایط بهتری برای دریافت دعوت نامه و گرفتن اسپانسر ایالتی داشته باشید.

بالا