سه شهر برتر کانادا

سه شهر کانادا انتخاب شده از بهترین شهرهای قابل زندگی در دنیا:
Vancouver ، Toronto و Calgaryدر بین 5 شهر منتخب دنیا برای زندگی هستند. به گفته ی مجله ی Economist گزارش جهانی 2017.   طبق این گزارش 140 شهر دنیا با توجه به 5 موردی که هر شهری را نسبت به شهرهای دیگر برتر می کند که این موارد شامل : ثبات، مراقبت های بهداشتی، فرهنگ و محیط زیست، آموزش و پرورش و زیر ساخت انتخاب شده اند.
Melbourne و Vienna 2  رتبه ی نخست را دریافت کردند مهاجرت به کانادا ،  Vancouver سوم   Toronto رتبه ی چهارم. در حالی Calgary و     Adelaide  به رتبه ی پنجم رسیدند. این سومین سال که این 3 شهر به همین ترتیب این عنوان را کسب می نمایند.
Perth, Auckland, Helsinki و Hamburg تکمیل می کنند این رده بندی را. در سیستم نمره دهی خاص این مطالعات، Vancouver  تنها 0.2 درصد عقب تر از  Melbourneو Toronto فقط 0.3 درصد از Adelaide  این شهر استرالیایی عقب تر بود.این 3 شهر کانادایی، امتیاز کامل خود را  به صورت 100 درصد دریافت کردند مهاجرت کانادا برای مراقبت های پزشکی و آموزش و پرورش.علاوه بر این، Toronto  و Calgary  هر دو امتیاز کامل در ثبات و Vancouver  برای فرهنگ و محیط زیست به صورت کامل دریافت کردند.این 3 شه کانادا هر کدام به تنهایی ثابت کرده اند که در سال های اخیر برای مهاجرین از جذابیت بالایی برخوردارند. تقریباَ نیمی از جمعیت این شهرها متولد خارج هستند که از طریق برنامه های گوناگون مهاجرتی وارد خاک کانادا شده اند .برنامه ی مهاجرتی کانادا در سال 2017 بیانگر این است که 57 درصد از 300.000 نفری که با اقامت دایم وارد کانادا شده اند از طریق برنامه ی اقتصادی و سیستم  Express Entry  هستند.

بالا