انتخاب دوره ۶۶ اکسپرس

انتخاب اکسپرسانتری 

انتخاب دوره ۶۶ اکسپرس انتری انجام شد، ۳۴۰۹ دعوت نامه با حداقل امتیاز ۴۴۹ صادر شد. طی ماه های گذشته انتخاب های برنامه اکسپرس انتری هر دو هفته یکبار چهارشنبه ها صبح انجام می شد، آخرین انتخاب یعنی انتخاب 66 که با توجه به تاریخ انتخاب پیشین(31 می) انتظار می رفت در 14 ژوِئن اتفاق بیفتد، پس از گذشت چهار هفته، روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن انجام شد و تعداد ۳۴۰۹ دعوت نامه با حداقل امتیاز ۴۴۹ صادر شد. به نظر می رسد دلیل تاخیر چهار هفته ای در انتخاب این دوره، تغییرات جدید در سیستم اکسپرس انتری (امتیاز ویژه برای فرانسه زبانان و آنهایی که خواهر و برادر در کانادا دارند، که ۶ ژوئن اجرا شدند) بوده است.

بالا