رویکردی پویا تر از IRCC در سیستم اکسپرس اینتری

به دنبال تغییراتی که پیش از این در ماه نوامبر گذشته رخ داد و امتیاز CRS اختصاص یافته برای پیشنهاد شغلی از 600 به 50 یا 200 امتیاز بسته به موقعیت ارائه شده تغییر یافت و همچنین برای اولین بار متقاضیانی که دارای سوابق تحصیلی در کانادا بودند امتیاز بیشتری دریافت کردند; در ششم ماه ژوئن امسال تغییرات دیگری که بخشی از هدف IRCC است تا تاکید بیشتری برای مهاجرت به کانادا و  بر سرمایه انسانی، مهارتها و تجربه داشته باشد. جداول زیر نمای کلی از همه تغییرات انجام شده در اکسپرس اینتری را از نوامبر سال 2016 نشان میدهد.

PREVIOUS

NEW SYSTEM

CHANGE

600 CRS points

200 CRS points

Points awarded for a job offer within NOC major group 00

600 CRS points

50 CRS points

Points awarded for any other skilled job offer

LMIA was required for points to be awarded

LMIA not required for certain workers in Canada

Candidates eligible for points for a job offer

Indeterminate

At least one year

Job offer duration requirement

No additional points awarded

15 CRS points

1- or 2-year post-secondary education credential in Canada

No additional points awarded

30 CRS points

3-year credential/Master’s/Entry-to-practice professional degree/PhD in Canada

60 days

90 days

Validity period of Invitation to Apply

 تغییرات اعمال شده در 6 ژوئن 2017

CHANGE

NEW SYSTEM

CHANGE

No additional points awarded

15 CRS points

Points awarded for principal applicant or spouse/common-law partner having a sibling in Canada

No additional points awarded

15 CRS points

French CLB 7 or better + English CLB 4 or below (or no proven English ability)

No additional points awarded

30 CRS points

French CLB 7 or better + English CLB 5 or better

Mandatory for candidates without a job offer

Voluntary

Job Bank registration

بالا