تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا 2016

این مشاغل از یکم جولای 2016 به لیست SOL اضافه شده است:

 • Orthotist or Prosthetist (ANZSCO 251912)

 • Audiologist (ANZSCO 252711)

 

این مشاغل از یکم جولای 2016 از لیست SOL حذف شده است:   

            

 • Mining Engineer (Excluding Petroleum) (ANZSCO 233611)

 • Petroleum Engineer (ANZSCO 233612)

 • Metallurgist (ANZSCO 234912)

 • Environmental Health Officer (ANZSCO 251311)

 • Occupational Health and Safety Adviser (ANZSCO 251312)

 • Dental Hygienist (ANZSCO 411211)

 • Dental Prosthetist (ANZSCO 411212)

 • Dental Technician (ANZSCO 411213)

 • Dental Therapist (ANZSCO 411214).

 

 

 

بالا