ظرفیت اختصاص داده شده برای مشاغل مورد نیاز استرالیا

ظرفیت  اختصاص داده شده برای مشاغل مورد نیاز استرالیا

(سال مهاجرتی 17-2016 )

Occupational Ceilings  2016-17

ظرفیت مشاغل مورد پذیرش استرالیا برای سال 17-2016 اعلام شد.  ظرفیت مشاغل یا Occupational Ceilings، میزان دعوتنامه هایی است که برای ویزای مستقل 189، ویزای اسپانسر فامیلی و ویزای منطقه ای 489 صادر می شود.

خلاصه تغییرات اعمال شده به شرح زیر است:

-  مهندسین

 • پذیرش رشته  Engineering Managers با افزایش 39 درصدی به عدد 1407 رسیده است.
 • پذیرش رشته Civil Engineering Professionals با کاهش 27 درصدی به عدد 2174 رسیده است.
 • ظرفیت رشته Electrical Engineers با افزایش 2 درصدی به عدد 1254 رسیده است.
 • رشته  Electronics Engineers بدون تغییر در عدد 1000 باقی می ماند.
 •      ظرفیت رشته   Industrial, Mechanical and Production Engineers با کاهش 14 درصدی به عدد 1539 رسیده است. در مرحله EOI احتمالا باید انتظار افزایش حداقل امتیازات را داشته باشیم.
 • رشته  Mining Engineers از لیست SOL حذف شده است.
 •     ظرفیت رشته   Telecommunications Engineering Professionals بدون تغییر در عدد 1000 باقی می ماند.
 •      ظرفیت رشته   Other Engineering Professionals بدون تغییر در عدد 1000 باقی می ماند.

-  رشته های IT

 • پذیرش رشته Computer Network Professionals با کاهش 28 درصدی به عدد 1426 رسیده است. ( در سال گذشته در اکثر موارد این شغل نیاز به 60 امتیاز در مرحله EOI داشت که ممکن است سال آینده به بیش از 60 امتیاز افزایش پیدا کند.)
 • ظرفیت رشته Software and Applications Programmers با افزایش 6 درصدی به عدد 5662 رسیده است.( در سال گذشته این شغل اکثراً به 65 امتیاز در مرحله EOI نیاز داشت که انتظار این است که در سال آینده نیز در همین حدود باقی بماند.)
 • ظرفیت رشته ICT Business and Systems Analysts با کاهش 4 درصدی به عدد 1482 رسیده است.( در سال گذشته این شغل نیاز به 70-65 امتیاز در مرحله EOI داشت که ممکن است امسال نیز در همین حدود باقی بماند.)
 •  

-  حسابداران و حسابرس ها

این مقدار برای حسابدارها با افزایش چشمگیر 89 درصدی به عدد 4777 رسیده،که بیشترین میزان درصد افزایش در سال آینده است.برای حسابرس ها  این میزان با افزایش 41 درصدی به عدد 1413 رسیده است.

در سال گذشته در اکثر موارد این دو شغل نیاز به 70 امتیاز در مرحله EOI داشتند که انتظار می رود در سال آینده به 60 امتیاز کاهش پیدا کند.

 • پزشکان

بیشتر تخصص ها سال آینده بدون تغییر باقی خواهد ماند.تنها تغییر برای Other Medical Practitioners بوده که با افزایش 32 درصدی به عدد 1315 رسیده است.

 

وضعیت سایر مشاغل به قرار زیر می باشد:

 • Airconditioning and Refrigeration Mechanics افرایش: 64 درصدی
 • Solicitors : افزایش58 درصدی
 • Psychologists : افزایش26 درصدی
 • Physiotherapists: افزایش22 درصدی
 • Registered Nurses : افزایش18 درصدی
 • Medical Laboratory Scientists : افزایش18 درصدی
 • Chefs : افزایش15 درصدی
 • Plasterers : افزایش15 درصدی
 • Wall and Floor Tilers : : افزایش15 درصدی

 

و بیشترین درصد کاهش در مشاغل زیر بوده است:

 • Panelbeaters : کاهش12 درصدی
 • Architects and Landscape Architects : کاهش16 درصدی
 • Health and Welfare Services Managers : کاهش17 درصدی
 • Metal Fitters and Machinists : کاهش17 درصدی
 • Social Workers : کاهش18 درصدی

 

تغییرات فوق از تاریخ 1 جولای 2016 اعمال خواهند شد.

بالا