سرمایه گذاری ، کارآفرینی و خود اشتغالی استان کبک کانادا 2016

استان کبک کانادا در سال 2016 اقامت از طریق برنامه سرمایه گذاری ، کارآفرینی و خود اشتغالی خود را آغاز و اقدام به پذیرش متقاضیان واجد شرایط می نماید:

 

جدول زمانبدی وحداکثر تعداد متقاضی مورد نیاز برنامه اقامتی سرمایه گذاری

زمان شروع و پایان پذیرش

تعداد مورد نیاز

نوع برنامه

10 خرداد  الی10 اسفند 1395

1900 درخواست (1330 درخواست مربوط به کشورهای چین، هنگ کنگ، و ماکائو) و مابقی از سایر کشورها

سرمایه گذاری

فروردین 1395 الی فروردین 1396

50 درخواست

کارآفرینی

فروردین 1395 الی فروردین 1396

50 درخواست

خوداشتغالی

 

بالا