مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

(AMENDMENT (2016-02-23

مهاجرت به کانادا از طريق تخصص و حرفه (SKILL WORKER &TRADE WORKER)

از سال 2015 با برنامه جديد اکسپرس انتري(EXPRESS ENTRY) ليست رشته اي مورد نياز ساليانه حذف و تمام رشته اي موجود در ليست مشاغل طبقه بندي کانادا(NOC) که شامل نيروهاي متخصص و ماهر و فني حرفه اي مي تواند از برنامه جديد اقدام نمايند.
معيار هاي ارزيابي و شايستگي و حداکثر امتياز:
1.    تحصيلات :25
2.    زبان انگليسي  يا فرانسه :28   
3.    سابقه کار:15(يکسال سابقه کار الزامي است)
4.    سن:12
5.    پيشنهاد کاراز يک کارفرما در کانادا:10
6.    انطباق پذيري:10


    حداقل امتياز جهت ورود به ٍثبت نام در اين برنامه 67 امتياز مي باشد. کسب امتياز بيشتر شما را در اين برنامه موفق تر مي کند.

مهاجرت به کانادا

بالا