خدمات غیابی


خدمات غیابی اقتصادی شامل :

 - خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قوانین ICC و قوانین جلب و حمایت وزارت اقتصاد و نیز مقررات و تسهیلات ویژه مناطق آزاد

- خدمات  مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های EPF ، PF و EPCF  تحویل کلیدی

- حضور در جلسات تعیین شده جهت مذاکره و  عقد قرارداد های تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی به نمایندگی از طرف موکل

- نظارت و پیشبرد قراردادها با رعایت مفاد تعهدات  قراردادی

- بررسی مسائل قراردادی و ارائه طریق کارشناسی در آن مضمون

- ارائه  خدمات مدیریتی در تامین پوشش  بیمه ای  متناسب با پروژه  به سرمایه گذار و کارفرما

- نمايندگی عمده کمپانی های خارجی و شعبه آن شركت نزد اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در حوزه فعالیت نماینده  

بالا