قبل از مهاجرت


خدمات قبل از ورود

 

وارد شدن به هر نقطه از جغرافیای کره زمین مستلزم آمادگی ورود به آن منطقه، شهر، استان و کشور می باشد.

آشنایی کامل شما با بازار کار و کارآفرینی، قبل از ورود، یک مسئله بسیار مهم و حائز اهمیت است. بهمین منظور آشنایی تخصصی با اتحادیه های شغلی و تخصصی و روش صحیح ورود به بازار کار، قبل از ورود، مستلزم کسب اطلاعات لازم، ارتباط و مکاتبه با آنها و آگاهی از شرایط عضویت در مراکز فوق می باشد و همچنین موجب تسهیل ورود شما به بازار کار خواهد شد.

آمادگی ورود، در واقع دانستن هرچه بیشتر در مورد اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دیار است.

لذا این شرکت با آگاهی و شناخت از نیازهای شما قبل از ورود، یک مجموعه اطلاعات و راهنمایی های مفید و مؤثر را در جهت تسریع در استقرار مطمئن و موفق شما بصورت رایگان ارائه می نماید.

بمنظور استقرار مطمئن و موفق شما، جلسات حضوری و ارائه مجموعه اطلاعات و مؤسسات و سازمانهای دست اندرکارِ استقرار معرفی خواهند شد.

البته این شما هستید که باید تلاش کنید تا قبل از ورود به مقصد خود، هرچه بیشتر به دانش و اطلاعات مربوطه تسلط پیدا نمایید تا نهایتا" در محیط جدید غریبه نباشید. به اصطلاح "اگر غریب و تازه وارد هستید، غریبه نباشید".

بالا