امتیاز بندی مهاجرت به کانادا


امتیاز بندی مهاجرت کانادا

اساسا، هدف اصلی اکسپرس اینتری مهاجرت کانادا ، دادن کنترل در انتخاب مهاجرین ماهر در کار و عوامل انسانی ، به دولت کانادا ، از طریق شهروندی و مهاجرت کانادا است .در راستای این هدف  متقاضیان علاقه مند مهاجرت به کانادا با استفاده از مجموعه ای از پارامترها در برابر یکدیگر قرار می گیرند.  ابزار حاوی این پارامترها ، امتیازبندی و انتخاب ها ، سیستم رتبه بندی جامع CRS نامیده می شود

امتیاز بندی مهاجرت به کانادا

اجزای اصلی و پارامترهای سیستم امتیازبندی اکسپرس اینتری مهاجرت به کانادا (CRS) :

1. پارامترهای مرتبط با سرمایه انسانی

2.  پارامترهای مرتبط با همسر

3. پارامترهای مربوط به قابلیت انتقال مهارت

4. پارامترهای مربوط به شغل منتخب استانی یا یک پیشنهاد شایستۀ شغلی از شغلهای دسته بندی شده.

وقتی که کاندیداها درخواست را بدون همسر ثبت می کنند ، تقسیم امتیاز در سیستم  CRS به شرح زیر است :
سرمایه انسانی : حداکثر 500 امتیاز - قابلیت انتقال مهارت : حداکثر 100 امتیاز - پیشنهاد شغلی  : حداکثر 200 امتیاز - شغل منتخب استانی یا واجد شرایط یک پیشنهاد شغلی : حداکثر 600 امتیاز
 

وقتی که کاندیداها درخواست را به همراه همسر ثبت می کنند ، تقسیم امتیاز در سیستم  CRS به شرح زیر است :
سرانه سرمایه انسانی متقاضی اصلی : حداکثر 460 امتیاز - سرمایه انسانی همسر : حداکثر 40 امتیاز - قابلیت انتقال مهارت : حداکثر 100 امتیاز - شغل منتخب استانی یا واجد شرایط یک پیشنهاد شغلی حداکثر : 600 امتیاز

 

کانادا


جدول امتیاز بندی مهاجرت به کانادا

 

 فاکتور سرمایه انسانی : A

فاکتور

امتیاز به همراه همسر

امتیاز بدون همسر

سن

100

110

سطح تحصیلات

140

150

سطح توانایی در زبانهای رسمی

150

160

تجربه کار در کانادا

70

80

 

 

  : B فاکتور مرتبط با همسر

فاکتور

حداکثر 40 امتیاز

سطح تحصیلات

10

سطح توانایی در زبانهای رسمی

20

تجربه کار در کانادا

10

فاکتور سرمایه انسانی + فاکتور مرتبط با همسر = حداکثر 500 امتیاز (همراه یا بدون همسر)

 

 

C : فاکتور قابلیت انتقال مهارت

تحصیلات

فاکتور

امتیاز هر فاکتور

تحصیلات

حداکثر 50 امتیاز

مهارت خوب و قوی در زبانهای رسمی و مدرک کارشناسی ارشد

50

تجربه کار در کانادا و مدرک کارشناسی ارشد

50

 

تجربه کار

فاکتور

امتیاز هر فاکتور

تجربه کار در کشورهای دیگر

حداکثر 50 امتیاز

مهارت خوب و قوی در زبانهای رسمی و تجربه کار در کشورهای دیگر

50

تجربه کار در کانادا و کشورهای دیگر

50

 

تخصص

فاکتور

امتیاز هر فاکتورحداکثر 100

مدرک تحصیلی (برای افراد کاندید مشاغل تجاری)

حداکثر 50 امتیاز

مهارت خوب و قوی در زبانهای رسمی و مدرک تحصیلی

50

فاکتور سرمایه انسانی + فاکتور مرتبط به همسر + انتقال مهارت = حداکثر 600 امتیاز

 

 

D : امتیازات اضافی

فاکتور

امتیاز هر فاکتور حداکثر 600

مدرک کارشناسی ارشد از کانادا

30

شغلهای دسته بندی شده

200

شغلهای منتخب استانی

600

فاکتور سرمایه انسانی + فاکتور مرتبط به همسر + انتقال مهارت + امتیازات اضافی = جمع کل امتیاز 1200

 

 

تجزیه و تحلیل بخش به بخش امتیازات در سیستم امتیاز بندی  فاکتور سرمایه انسانی

 

  •      با همسر : حداکثر 460 امتیاز برای تمام فاکتورها
  •      بدون همسر : حداکثر 500 امتیاز برای تمام فاکتورها

سن

سن

امتیاز به همراه همسر

امتیاز بدون همسر

17 ساله یا کمتر

0

0

18 ساله

90

99

19 ساله

95

105

20 تا 29 سال

100

110

30 ساله

95

105

31 ساله

90

99

32 ساله

85

94

33 ساله

80

88

34 ساله

75

83

35 ساله

70

77

36 ساله

65

72

37 ساله

60

66

38 ساله

55

61

39 ساله

50

55

40 ساله

45

50

41 ساله

35

39

42 ساله

25

28

43 ساله

15

17

44 ساله

5

6

45 ساله و بالاتر

0

0

 

مدرک تحصیلی

سطح تحصیلات

حداکثر امتیاز با همسر 140 امتیاز

حداکثر امتیاز بدون همسر 150 امتیاز

کمتر از مدرک دبیرستان

0

0

دیپلم

28

30

فوق دیپلم یکساله

84

90

فوق دیپلم دو ساله

91

98

مدرک دانشگاهی 3 ساله و بیشتر

112

120

2 مدرک تحصیلی که یکی از آنها مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر باشد

119

128

فوق لیسانس

126

135

دکترا

140

150

 

 

امتیاز بندی مهارت در زبان های  رسمی( خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن ) :

  • 6  امتیاز به همراه همسر (حداکثر 22 امتیاز اضافه شده است )
  • 6 امتیاز بدون همسر (حداکثر 24 امتیاز اضافه شده است )

زبان (کل امتیاز برای هر توانایی)

معیار زبان کانادایی ( CLB) بر اساس سطح توانایی

حداکثر امتیار با همسر 22 امتیاز

حداکثر امتیاز بدون همسر 24 امتیاز

کمتر از CLB 4

0

0

CLB  5 یا 6

1

1

CLB 7 یا 8

3

3

CLB 9  یا بیشتر

6

6

 

 

امتیاز بندی جزئی سوابق کاری

تجربه کار در کانادا

حداکثر امتیاز با همسر 70 امتیاز

حداکثر امتیاز بدون همسر 80 امتیاز

بدون تجربه کاری یا تجربه کاری کمتر از یکسال

0

0

1 سال

35

40

2 سال

46

53

3 سال

56

64

4 سال

63

72

5 سال یا بیشتر

70

80

 

 

سیستم امتیاز بندی جامع (CRS) همسر (در صورت لزوم)

تحصیلات

سطح تحصیلات همسر

حداکثر امتیاز برای هر فاکتور

کمتر از مدرک دبیرستان

0

دیپلم

2

فوق دیپلم یکساله

6

فوق دیپلم دو ساله

7

مدرک دانشگاهی 3 ساله و بیشتر

8

2 مدرک تحصیلی که یکی از آنها مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر باشد

9

فوق لیسانس

10

دکترا

10

 

زبان

معیار زبان کانادایی ( CLB) بر اساس سطح توانایی همسر

حداکثر امتیاز 20 امتیاز

کمتر از CLB 4

0

CLB  5 یا 6

1

CLB 7 یا 8

3

CLB 9  یا بیشتر

5

 

سوابق کاری

تجربه کاری همسر در کانادا

حداکثر امتیاز 10 امتیاز

بدون تجربه کاری یا تجربه کاری کمتر از یکسال

0

1 سال

5

2 سال

7

3 سال

8

4 سال

9

5 سال یا بیشتر

10

 

 

سیستم امتیاز بندی در فاکتور انتقال مهارتها ، امتیاز سطح تحصیلات (حداکثر 100 امتیاز)

 

معیار زبان کانادایی ( CLB) 7 یا بیشتر و یک مدرک تحصیلی

امتیاز معیار زبان کانادایی ( CLB) 7 یا بیشتر در زبان رسمی اول

امتیاز معیار زبان کانادایی ( CLB) 9 یا بیشتر در چهار زبان رسمی

دیپلم

0

0

مدرک دانشگاهی یکساله یا بیشتر

13

25

2 مدرک تحصیلی که یکی از آنها مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر باشد

25

50

 

 

تجربه کاری در کانادا و یک مدرک تحصیلی

امتیازات برای تحصیل + 1 سال تجربه کار کانادا (حداکثر 25 امتیاز)

امتیازات برای تحصیل + 2 سال تجربه کار کانادا (حداکثر 50 امتیاز)

دیپلم یا کمتر سطح 1و2

0

0

مدرک دانشگاهی یکساله یا بیشتر سطح 3، 4 و 5

13

25

2 مدرک تحصیلی که یکی از آنها مدرک دانشگاهی 3 ساله یا بیشتر باشد سطح 6 ، 7 و 8

25

50

 
 

تجربه کار در کشورهای دیگر 

1. بهمراه مهارت خوب زبان ، مطابق معیار زبان کانادایی  CLB7 یا بالاتر

سابقه تجربه کاری

تجربه کاری در کشورهای دیگر و امتیاز ( CLB) 7 یا بیشتردر زبان رسمی اول حداکثر 25 امتیاز

تجربه کاری در کشورهای دیگر و امتیاز ( CLB) 9 یا بیشتر در چهار زبان اصلی حداکثر 50 امتیاز

بدون تجربه کاری در کشورهای دیگر

0

0

یک تا دو سال سابقه کاری در کشورهای دیگر

13

25

سابقه کاری در کشورهای دیگر به مدت سه سال یا بیشتر

25

50

 
2.  بهمراه تجربه کار کانادا
 

سابقه تجربه کاری

تجربه کاری در کشورهای دیگر + 1 سال تجربه کار در کانادا (حداکثر 25 امتیاز)

تجربه کاری در کشورهای دیگر + 2 سال یا بیشترتجربه کار در کانادا (حداکثر 50 امتیاز)

بدون تجربه کاری در کشورهای دیگر

0

0

یک تا دو سال سابقه کاری در کشورهای دیگر

13

25

سابقه کاری در کشورهای دیگر به مدت سه سال یا بیشتر

25

50

 

 

 

گواهی تایید (شغل تجاری) - مهارت زبان رسمی خوب و مدارک تحصیلی

امتیاز مدرک تحصیلی و امتیاز ( CLB) 5 یا بیشتردر زبان رسمی اول 25 امتیاز

امتیاز مدرک تحصیلی و (CLB) 7 یا بیشتردر چهار زبان 50 امتیاز

با یک مدرک تحصیلی

25

50

 
 

امتیازات اضافی ( حداکثر 600 امتیاز )

امتیازات اضافی

امتیاز هر فاکتور حداکثر 600

تحصیلات تکمیلی در کانادا - اعتبار یک یا دو سال

15

تحصیلات تکمیلی در کانادا - اعتبار سه سال یا بیشتر

30

شغلهای دسته بندی شده - NOC 00

200

شغلهای دسته بندی شده - NOC 0, A or B

50

شغلهای منتخب استانی

600

فاکتور سرمایه انسانی + فاکتور مرتبط به همسر + انتقال مهارت +امتیازات اضافی = جمع کل امتیاز 1200

 

باید توجه کنید که سیستم اکسپرس اینتری مهاجرت کانادا هر ساله در نوع امتیاز بندی تغییر میکند ، بنابراین سعی کنید همیشه اطلاعات خود را در بخش مهاجرت کانادا بروز کنید .

 

 

بالا