توسعه منابع انسانی


  

ارتقاء سطح مهارتهای شغلی به منظور افزایش بهره وری و توسعه کیفی کالاهای تولید داخل و به تبع آن افزایش توان رقابت محصولات تولیدی کشور در بازار بین المللی یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی  قلمداد می شود و در امتداد توسعه مهارتهای شغلی متخصصین کشور قادر خواهند بود نه فقط در بازار کار ایران فرصت های شغلی مناسب تری کسب کنند بلکه قادر خواهند بود در بازار کار بین المللی نیز اشتغال ورزند.

   ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و هدایت نیروی کار به سمت رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصولی گروه  CGBD بوده است لذا گروه آموزش توسعه منابع انسانی برنامه ریزی راهبردی خود را در ارتباط با ارتقاء سطح مهارت های شغلی در قالب اجرای طرح Work & Holiday  در دست تهیه دارد.

برنامه آموزش ارتقاء سطح مهارت های شغلی در طرح Work & Holiday   برحسب نیاز و هماهنگی هایی که با برخی از شرکتها و صنایع تولیدی کشوربه عمل خواهد آمد که توسط عده ا ی از متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور که برای گذراندن تعطیلات  به ایران سفر می کنند طی یک دوره زمانی مشخص و کوتاه مدت اقامت در ایران با کسب درآمد برنامه ریزی و اجرا خواهدشد.

علاوه بر این، اجرای برنامه های تخصصی آموزشهای مربوط به ارتقاء سطح مهارتهای شغلی نه فقط موجب افزایش کیفیت محصول و کالاهای تولید داخلی خواهد شد بلکه فرصتهای مناسبی را برای ورود نیروی کارایرانی به بازارهای بین المللی فراهم خواهد کرد.

 

بالا